بلاگ

متفرقه بدون دیدگاه

دراپینگ چیست

دراپینگ چیست

دراپینگ هنر ساخت لباس به صورت مستقیم بر روی تن مانکن است و به رسم الگو احتیاجی ندارد, دراپینگ با استفاده از 
مدلسازی به صورت سه بعدی انجام میشود.

نظر