پروفایل اکرم دونده اصل

اکرم دونده اصل
0 پروژه پست شده استخدام 0 هنرمند تهران
تاریخ عضویت: آذر ۲۴, ۱۳۹۷

سفارش دوخت انواع لباس پذیرفته میشود 

لباس مجلسی از ۱۴۰ 

مانتو از ۶۰

چادر ساده ۲۵

چادر مدل دار ۴۰

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید