بلاگ

آموزش خیاطی بدون دیدگاه

روش ایجاد ساسون های بالاتنه

ساسون های بالاتنه

کنترل سینه کمر و باسن

به طور مثال : دور سینه ۸۸ سانتی متر و دور کمر ۷۲ سانتی متر و دور باسن ۹۳ سانتی متر جهت بدست اوردن ساسون ها کمر مراحل زیر را انجام دهید.

روش کنترل

کنترل سینه = یک دوم دور سینه + ۳ سانتی متر (مقدار ازاد در دور سینه می باشد)

۸۸ تقسیم بر ۲ مساوی ۴۴ به علاوه ۳ سانتی متر  مساوی ۴۷

کنترل کمر = یک دوم دور کمر + ۱ سانتی متر ( متغیر می باشد ) مقدار ازادی در کمر می باشد

۷۲ تقسیم بر ۲ مساوی ۲۶ به علاوه ۱ مساوی ۳۷

کنترل کمر و سینه را انجام دهید و اختلاف این دو اندازه ، مقدار ساسون کمر را مشخص میکند

اختلاف ازادی کمر و سینه را اندازه گیری می کنیم و تقسیم بر دو میکنیم

۴۷ منهای ۳۷ مساوی ۱۰

۱۰ تقسیم بر ۲ مساوی ۵

مقدار پنس های جلو و پشت

۵ به علاوه ۱ مساوی ۶

مقدار پنس های پهلو

۵ منهای ۱ مساوی ۴

در این سایز مقدار ساسون های جلو و پشت ۶ سانتی متر می باشد که مقدار بیشتری را برای بالاتنه ی جلو و مقدار کمر را برای بالاتنه پشت در  نظر بگیرید. ( جلو ۳٫۵ سانتی متر و پشت ۲٫۵ سانتی متر ) در این سایز، مقدار ساسون های پهلو،۴ سانتی متر می باشد که ۲٫۵ سانتی متر در پهلوی جلو و ۱٫۵ سانتی متر را در قسمت پهلوی پشت در نظر بگیرید.

توجه : اگر اختلاف کمر و سینه زیاد باشد ، در جلو و پشت دو عدد ساسون بگیرید.

کنترل باسن = یک دوم دور باسن + ۳ سانتی متر (مقدار ازادی باسن )

۹۳ تقسیم بر ۲ مساوی ۴۶٫۵ به علاوه ۳ مساوی ۴۹٫۵

اندازه بدست امده را منهای مقدار دور سینه با ازادی کنید.

۴۹٫۵ منهای ۴۷ مساوی ۲٫۵ سانتی متر

مقدار اندازه اضافه شده ی الگو در قسمت خط پهلوش

ساسون

 

 

نظر