بلاگ

آموزش خیاطی بدون دیدگاه

مرحله دوم اصول رسم الگوی آستین

مرحله دوم

رسم آستین

از قسمت ۵ تا ۱۱ = به اندازه ( قسمت ۵ تا ۱۰ ) منهای ۰٫۳ سانتی متر می باشد ، دو نقطه را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید .

از قسمت ۹ تا ۱۲ = به اندازه خط منحنی ( قسمت ۴ تا ۱۰ ) منهای ۰٫۳ سانتی متر است ، نقاط را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید .

از قسمت ۱۱ تا ۱۲ = امدازه دور بازو + ۴ سانتی متر

از قسمت ۷ تا ۱۳ = قد آستین از سر شانه تا مچ از نقطه های ( ۱۱ ) و ( ۱۲ ) دو خط عمود بر خط مچ فرود ایید نت نقاط ( ۱۴ ) و ( ۱۵ ) را قطع کند ، خط منحنی آستین را رسم کنید .

(در یک سوم فاصله قسمت ۵ تا ۷)

از قسمت ۵ تا ۱۱ = از وسط خط یک سانتی متر داخل رفته و هلال کنید .

به اندازه یک دوم مچ از اطراف نقطه ی ( ۱۳ ) خارج شوید و به نقاط ( ۱۱ ) و ( ۱۲ ) متصل کنید تا خط زیر بغل بدست اید.

از قسمت ۱۳ تا قسمت ۱۷ = از وسط یک سانتی متر خارج شده و منحنی را رسم کنید .

توجه : نقاط موازنه در قطعات لباس نقاطی است که باید دقیقا پهلوی یکدیگر قرار گیرند و دوخته شود .

آستین

نظر