آستین

آستین

از نقطه ی ( ۱۵ ) عمودی به پایین رسم کنید .

از قسمت ۱۵ تا ۱۶ = یک دوم اندازه خط ( از قسمت ۰ تا ۳ ) به اضافه یک سانتی متر ، از نقطه ی ( ۱۶ ) خطی در عرض الگو عمود کنید.

از قسمت ۱۵ تا ۱۷ = طول استین به اضافه ی ۲ سانتی متر ، از نقطه ی ( ۱۷ ) خطی در عرض الگو عمود کنید

از قسمت ۱۵ تا ۱۸ = اندازه خط مورب از نقطه ی ( ۱۱ ) تا ( ۱۲ ) در روی بالاتنه به اضافه ۲ سانتی متر ، از نقطه ی ( ۱۸ ) به نقطه ی ( ۱۹ ) عمود رسم کنید .

از قسمت ۱۸ تا ۲۰ = یک سوم اندازه خط ( از قسمت ۱۵ تا ۱۸ ) خط بالای استین را رسم کنید و از نقطه ی ( ۱۸ ) تا ( ۲۰ ) خط را به اندازه ی ۰٫۶ سانتی متر فرو رفته کنید .

از قسمت ۲۰ تا ۱۵ = خط را به اندازه ی ۱٫۷۵ سانتی متر بالا بروید .

از قسمت ۱۹ تا ۲۱ = یک سوم اندازه خط ( از قسمت ۱۷ تا ۱۹ ) ، نقطه ی ( ۱۸ ) را به نقطه ی ( ۲۰ ) متصل کنید .

آستین

 

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید