ایراد اندامی

ایراد اندامی را چگونه برطرف کنیم؟ با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم یک خیاط همانطور که مشغول اندازه گیری است باید به نوع اندام و ایراد های اندامی فرد مورد نظرش توجه کند و آنها را در کنار اندازه هایش یادداشت کند تا هنگام الگو کشی بتواند الگوی دقیق رسم کند.