رنگ سفید

رنگ ها و تاثیر آنها بر حال شما

چگونه رنگ ها بر حال ما تاثیر میگذارند؟ رنگهایی که انتخاب میکنیم و خودمان را با آنها محاصره میکنیم بیش از آنچه فکر میکنیم بر ما تأثیر میگذارند. آنها معنای فراتر از دید بصری ساده دارند. بعضی از مطالعات حتی نشان می دهد که ما رنگ ها را بیشتر آنکه ببینیم حس میکنیم. احتمالا می دانید که