بلاگ

آموزش خیاطی بدون دیدگاه

روش رسم الگو بالاتنه پارچه های کشی

روش رسم بالاتنه

پارچه های کشی

از نقطه ( ۰ ) دو عمود به پایین و در عرض الگو فرود اورید

از قسمت ۰ تا ۱ = قد بالاینه جلو ، از نقطه ( ۱ ) عمودی در عرض الگو رسم کنید.

از قسمت ۰ تا ۲ = طول تمام شده ،؛ از نقطهی ( ۲ ) در عرض الگو عمودی رسم کنید.

از قسمت۰ تا ۳ = بلندی حلقه استین + ۱ سانتی متر

از قسمت ۰ تا ۴ = یک دوم اندازه  ( قسمت ۰ تا ۳ ) ، عمودی از نقطه ی (۳ ) در عرض الگو رسم کنید

از قسمت ۰ تا ۵ = یک چهارم اندازه  ( قسمت ۰ تا ۴ ) ، عمودی از نقطه ی (۵ ) در عرض الگو رسم کنید

از قسمت ۰ تا ۶ = یک پنجم سایز دور گردن ، از نقطه ی ( ۶ ) عمود به بالا رسم کنید

از قسمت ۶ تا ۷ = ۱ سانتی متر ، خط منحنی حلقه گردن را رسم کنید

از قسمت ۳ تا ۸ = یک دوم کارور پشت به اضافه ۰٫۵ سانتی متر ،از نقطه

( ۸ ) عمودی تا نقاط ( ۹ ) و ( ۱۰ ) رسم کنید.

از قسمت ۱۰ تا ۱۱ = ۰٫۵ سانتی متر ، خطی مستقیم از نقطه ی ( ۷ ) به ( ۱۰ ) رسم کنید.

از قسمت ۳ تا ۱۲ = یک چهارم دور سینه به اضافه ۲ سانتی متر ، از نقطه ( ۱۲ ) خطی به نقطه ی ( ۱۳ ) عمود کنید . خط منحنی حلقه استین را از نقاط ( ۱۱ ) ، ( ۹ ) و ( ۱۲ ) رسم کنید.

از قسمت ۰ تا ۱۴ = یک پنجم سایز دور گردن منهای ۱٫۵ سانتی متر ، خط منحنی جلو گردن را رسم کنید.

پهنای گردن در جلو و پشت به یک اندازه می باشد . فقط در خط منحنی متفات اند .

الگو

نظر